ПСОВ – гр. Шумен

Клиент: Община Шумен
Финансиране от: Община Шумен
Период:
1998–2002г.
Условия на договора: Проектиране; Авторски надзор
Кратка история на проекта:До този момент гр. Шумен е без действаща пречиствателна станция. Отпадъчните води от града заустват в р.Поройна, приток на р.Камчия и създават сериозен екологичен проблем.Този проект започва през 1994г. Решено е станцията да се изгради на два етапа – механично стъпало с обезводнителна инсталация за утайки и следващ етап – биологично стъпало.I-ви етап започва с подписването на договор за комплексна доставка на оборудване между Община Шумен и фирма PASSAVANT – WERKE – Германия.На фирма БОРА е възложено разработването на работен проект на ПСОВ за 160 000 ЕЖ .

Дейности по проекта:БОРА разработва работни проекти по всички части и извършва авторски надзор по време на строителството.Нейните специалисти привеждат техническата документация на оборудването към българските стандарти, оказват техническа помощ на Община Шумен в цялостната координация на проекта.

« 1 на 3 »

>> Виж всички проекти