ПСОВ – гр.София

I. ПСОВ гр.София – реконструкция на водната линия

Клиент: GKW CONSULT- Германия
Финансиране от: EC – Phare
Период: 02 – 09. 1999г.
Условия на договора: Местен консултант – подизпълнител

Кратка история на проекта:
Крайната цел на този проект е изготвянето на тръжни книжа за реконструкция и разширение на съществуващата станция в частност – водната линия. Реконструкцията се налага поради лошото състояние на оборудването, а разширението – поради необходимостта от увеличаване капацитета на станцията.

Дейности по проекта:
Като подизпълнител на фирма GKW, БОРА извършва:
събиране и анализ на наличната документация по проекта;
оглед и оценка на състоянието на машините и съоръженията;
техническо съдействие и консултация при разработката на техническия проект;осигуряване на техническата поддръжка на проекта.

II. ПСОВ гр.София – реконструкция на каловото стопанство
Клиент: Община София
Условия на договора: Проектиране; Авторски надзор
Финансиране от: Община София
Период: 1994 – 2001г.

Кратка история на проекта:
Съществуващата станция е проектирана през периода 1972–1974г. със Съветско оборудване. Въведена е в експлоатация през 1981г.
Целта на реконструкцията е подобряване ефекта на каловото стопанство.

Дейности по проекта:
Фирма БОРА извършва работното проектиране на база доставеното оборудване и технология на фирма Roediger. Нейните специалисти упражняват непрекъснат авторски надзор по време на строителството.

« 1 на 2 »

>> Виж всички проекти