ПСОВ – гр.Самоков

Клиент: Община София
Финансиране от: Община София
Период:1992 – 2001г.
Условия на договора: Проектиране; Авторски надзор; Пуск и наладка

Кратка история на проекта:
Станцията е предназначена да пречиства отпадъчните води от гр.Самоков, които са основен замърсител на яз.Искър.Тя е оразмерена за 125 000 ЕЖ и Qср.=44000 м3/ден.
Проектът стартира през 1991г. с подписването на договор за Комплексна доставка на оборудване с фирма PASSAVANT WERKE AG – Германия. Фирмата доставчик изготвя техническия проект, като прилага модерни технологии за пречистване.През януари 2001г. са пуснати в експлоатация механичното, биологичното и каловото стопанство. Към този момент ПСОВ Самоков е най-модерната подобна станция на Балканския полуостров.

Дейности по проекта:
Фирма БОРА извършва работното проектиране по всички части и привежда техническата документация на доставчика към българските стандарти. По време на строителството извършва непрекъснат авторски надзор и участва в пуска и въвеждането в експлоатация на машините и съоръженията.

« 1 на 3 »

 

>> Виж всички проекти