ПСОВ – гр. Созопол

Клиент:Община Созопол

Финансиране: Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”

Период:2013 – 2015г.

Кратка история на проекта: Пречиствателната станция е част от програма за проектиране на градски пречиствателни станции за отпадъчни води на градовете с над 10 000 ЕЖ по Оперативна програма „Околна среда“ и е оразмерена за 64 560 ЕЖ и Qср.дн.=10 877 м3/ден. Проектът  включва  механично и биологично пречистване, денитрификация, дефосфатизация и  обеззаразяване на отпадъчните води, както и стабилизиране и уплътняване  на утайката до вид удобен за депониране.

Обектът е пуснат в експлоатация през 2013г.

« 1 на 2 »

>> Виж всички продукти