ПСОВ – гр. Габрово

Клиент: Община Габрово
Финансиране от: Оперативнапрограма „Околна среда 2007-2013“
Период: 2013 – 2015г.
Условия на договора: Проектиране, Авторски надзор, Пуск и обучение на персонала

 

Кратка история на проекта:Проектът е за разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ Габрово, която е морално и физически остаряла. Пречиствателната станция е част от програма за проектиране на градски пречиствателни станции за отпадъчни води на градовете с над 10 000 ЕЖ по Оперативна програма „Околна среда“ и е оразмерена за 99 780 ЕЖ и Qср.дн.=18 505м3/ден.
Обектът е пуснат в експлоатация през 2015г.

 

Дейности по  проекта:Фирма БОРА изготвя пълен работен и технически проект по всички части, упражнява авторски надзор по време на строителството, обучава персонала на станцията, изготвя инструкция за експлоатация и оказва съдействие при пуска и изпитанията на изградената ПСОВ.
« 1 на 2 »

>> Виж всички продукти