ПСОВ – гр. Провадия

Клиент: Община Провадия
Финансиране от: Оперативнапрограма „Околна среда 2007-2013“
Период: 2011 – 2013г.
Условия на договора: Проектиране, Авторски надзор, Пуск и обучение на персонала
Кратка история на проекта:Проектът е за разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ Провадия, която е морално и физически остаряла. Предвид по-високите изисквания на приемника и по-големите водни количества е избрана нова технологична схема, с която се решават екологичните проблеми, свързани с чистотата на Черно море. Пречиствателната станция е част от програма за проектиране на градски пречиствателни станции за отпадъчни води на градовете с над 10 000 ЕЖ по Оперативна програма „Околна среда“ и е оразмерена за 16 770 ЕЖ и Qср.дн.=2 993м3/ден.Обектът е пуснат в експлоатация през 2013г.

Дейности по  проекта:Фирма БОРА изготвя пълен работен проект по всички части, упражнява авторски надзор по време на строителството, обучава персонала на станцията, изготвя инструкция за експлоатация и оказва съдействие при пуска и изпитанията на изградената ПСОВ.

« 1 на 3 »

>> Виж всички продукти