ПСОВ – гр. Русе

Клиент: фирма HOCHTIEF – Германия
Финансиране от: Програма ISPA на ЕС
Период: 2008 – 2011г.
Условия на договора: Проектиране, Авторски надзор
Кратка история на проекта:
Станцията е предназначена да пречиства отпадъчните води от гр. Русе, който е един от замърсителите на р. Дунав. Станцията е оразмерена за 240 000 ЕЖ; Qср.дн. = 52 500 м3/ден.Проектът е част от програма за проектиране на градски пречиствателни станции за отпадъчни води на градовете с над 10 000 ЕЖ по Оперативна програма „Околна среда“.Обектът е пуснат в експлоатация 2011год.
Дейности по  проекта:
Фирма БОРА изготвя работен проект по всички части съвместно с фирма “Diering”,Германия, привежда техническата документация към българските стандарти и упражнява Авторски надзор на проекта.

« 1 на 4 »

>> Виж всички проекти